Connect with us

زیبایی

دایود لیزر حذف موهای زاید – کارکرد ، مزایا و محدودیت ها

Published

on

دایود لیزر حذف موهای زاید

دایود لیزر حذف موهای زاید – کارکرد ، مزایا و محدودیت ها

ازمیان تمام روشهای موجود در بازار حذف موهای زاید با لیزر شاهد بیشترین رشدبودهاست.بیشترینمشکل گزارش شدهرشددوبارهیموهایزایدبودهاست.
این روش نسبتا جدید بوده و مطالعات فراوانی در مورد آن در سراسر جهان انجام گرفته است .
یکی
از جدیدترین لیزرهای دایودلیزر حذف موهای زاید میباشد.در ادامه به بررسی این درمانها و اطلاعات مورد نیاز بیماران میپردازیم.

 

لیزر حذف موهای زاید چیست ؟

لیزر حذف موهای زاید به عنوان یک عمل زیبایی دسته بندی میگردد.در این روش نور متمرکز شده بر ناحیهی مورد نظر تابیده میشود
و باعث 
از بین رفتن ریشهی موها میگردد.اینعملباعثنابودیمویاکاهشسرعتچرخهیرشدمجددمومیگردد که نتیجه ای تقریبا کامل و دایمی به دست می یابد.
درمان ممکن است با انواع مختلفی از لیزر انجام شود که هر کدام آنها مخصوص تیپ پوستی خاصی هستند. مشورت با متخصص پوست می تواند در انتخاب نوع لیزر به شما کمک کند.
درمان معمولا در طی چند جلسه انجام میشود که بین جلسات فاصلهای چند هفته ای وجود دارد.ممکن است بعضی افراد دچار عوارض جانبی شوند
که
اینعوارضقبلازدرمانبهآنهاتذکردادهمیشود.همچنینقبلازدرمانبایدکارهایاحتیاطیبرایجلوگیریازاینعوارضنیزبهبیمارتذکردادهشود.درنهایتاینکارروشیبسیاردقیقاستکهنیازبهدقتواندازهگیریداردونتایجبسیارخوبورضایتبههمراهدارد.
طول موج دایود لیزر 800 نانومتر است که از طول موج لیزر الکساندرایت و روبی بیشتر می باشد.
طول موج بلندتر باعث نفوذ عمیقتر لیزر به داخل پوست می شود . این نفوذعمیقتر شانس صدمه ی موثر تر به ریشه ی مو را افزایش میدهد.

انواع مختلفی از دایود لیزر استفاده می شوند ، که دو کاربر اصلی دارند :

تبدیل موهای زبر و خشن به موهای لطیف تر و کمرنگ تر و نازک تر :

بادایودلیزرمیتوانموهایزبروخشنرابهموهایلطیفترمانند:موهاییکهموقعتولدبدننوزادنراپوشاندهوهنوززبروخشننشدهاندتبدیلکرد.

حذف دایم ریشه موهای زاید :

باافزایش تعداد جلسات و پوشش،کامل دورهی رشدمو میتوان،تا مقدار زیادی(بالای70%)حذف دایم موهای زاید راداشت.موهایی که،دوباره رشد میکنند،حالتی کرکی خواهند داشت.
قبل از درمان با دایود لیزر برای پیشگیری از عوارض جانبی و افزایش تاثیر اقدامات پیشگیرانه ای مورد نیاز است .
اولین آنها تراشیدن موها قبل ازعمل میباشد.تراشیدن باعث میشودتا موها جلوی رسیدن موثر لیزر به اعماق پوست رانگیرند.
و همچنین ممکن است موها حرارت لیزر را به پوست انتقال داده و باعث ایجاد درد بشوند .

دایود لیزر هایی حذف موهای زاید:

دایود لیزرها جدیدا نتایج بهتر وموثرتری رابه نسبت سایر دستگاههای لیزر مانندروبی و السکاندرایت از خود نشان دادهاند.
دایود لیزرها کم حجمتر،ارزانتر و سریعتر هستند.پیش بینی میشود که آینده
ی بازار حذف موهای زایدکاملا دراختیار دایود لیزرها قرار بگیرد.

بررسی های کلینیکی دایود لیزر

بررسی های متعدد زیادی در مورد حذف موهای زاید با لیزر صورت گرفته است که در زیر خلاصه شده اند .
دایودلیزردرکاهشرشدموازIPLوالکساندرایتموثرتراست.درموردتیپهایپوستیچهارتاپنجنتایجیمشابهاندییاگوالکسانداریتدارد.دردایودلیزرهایجدیددردوناراحتیناشیازدرمانکاملاازمیانرفتهاست.

مزایای دایود لیزر حذف موهای زاید

نتایجبررسیهانشاندادهکهدایودلیزرحذفموهایزایدبهطور100%درکاهشموهایزایددرهمهیافرادموردبررسیموفقبودهاست،وتاخیرییکالیسهماههدررشدموهایجدیدایجادشد.
با وجود اینکه در مدل های قدیمی دردناک تر از الکساندرایت است اما کمتر از اندییاگ ایجاد درد میکند.
میزان موی حذف شده به شکل قابل توجهی بیشتر از سایر مدل های لیزر مانند الکساندرایت است .

محدودیت ها و مزایای دایود لیزر :

طول موجهای کوتاهتر بهتر توسط رنگدانهها جذب میشوند.به همین دلیل انرژی کمتری بهنسبت الکساندرایت دردایودلیزر جذب رنگدانههای میشود.

عوارض جانبی مانند
 1. تغییررنگپوست(کمرنگییاتیرهرنگشدن):اینعارضهبدلیل،تاثیرمستقیملیزربرروی،رنگدانههای(ملانین)پوستاتفاقمیافتد.اینرنگدانههاعاملایجادرنگپوست هستند.
 2. سرخیوتورم:لیزربهریشهیموآسیبمیزندکهباعثایجادقرمزیوتورمدرمحلدرمانمیشود.اینعوارض در طی یکی دو روز برطرف خواهندشد.
 3. دلمهبستنجایزخم:بدنبرایمحافظتازآسیبدیدگیهارویآنهارابافیبروموادشیمیاییمیپوشاند.دربعضی موارد دردرمان بالیزر مشاهده میگردد.که درطی کمتر ازیک هفته برطرف خواهدشد.
 4. عوارض نادر لیزر :در موارد نادر ممکن است سیاه شدگی و تاول و جوش مشاهده گردد .

بیشتر این عوارض در طی چند روز بر طرف می شوند اما ممکن است تا 12 هفته بهبود زمان ببرد .
استفاده از کرم های ضد افتاب و پرهیز از قرار گرفتن در معرض آفتاب و حفظ بهداشت محل لیزر در پیشگیری از عوارض اهمیت فراوان دارد .

چه قسمتهایی از بدن قابلیت درمان با دایود لیزر را دارد؟

تقریبا کلیه نقاط بدن قابلیت حذف مو با دایودلیزر را دارد.تنها نقاط بسیار نزدیک به چشم پلک و مژهها شامل آن نمیشوند.
درمان به دلیل چرخه ی رشد مو باید در طی جلسات مختلف با فواصل چند هفته ای انجام گیرد .
نوع
لیزروفواصلجلسات،بستهبهپوستفردوناحیهی،مورددرمانتفاوتمیکند.مثلادورهیرشدمویصورت،سریعترازموهایسینهمیباشد،پسفاصلهیجلسات،کمتراست.

چه کسانی کاندید مناسب لیزر موهای زاید می باشند ؟

لیزربررویرنگدانههایمواثرمیگذارد،پسافرادیباموهایتیرهوپوستروشنبهتریننتایجوکمترینعوارضرادردرمانبادایودلیزرخواهندداشت.
برایافرادیباموهایقرمزیاروشنوموهایکرکیتقریبالیزرهیچتاثیرینداشتهوتنهاروشحذفدایمموهایزایدبرایآنهاالکترولیزمیباشد.

جمع بندی :

با توجه مزایای فراوان دایود لیزر حذف موهای زادی از جمله:

 1. کارایی بالا
 2. آسانی کار با آن
 3. حمل و نقل پذیری
 4. هزینه های جانبی کم
 5. عوارض کم
 6. درمان بدون درد

در صورت داشتن موهای تیره دایود لیزر یکی از گزینه های عالی برای حذف موهای زاید می باشد .

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دایود لیزر یا لیزر دایود

یانی طب لیزر | لیزر الکس دایود | تزریق فیلر زیر چشم!

Published

on

By

تزریق فیلر لیزر الکس دایود لیزردرمانی یانی طب لیزر alexdiod.ir

فهرست مطالب

تزریق فیلر زیر چشم چیست؟ | لیزردرمانی

گودی وسیاهی زیر چشم | یانی طب لیزر

تزریق فیلر زیر چشم چگونه انجام میشود؟

هزينه تزريق فيلر زير چشم | alexdiod.ir

مزایای تزریق فیلر زیر چشم | لیزردرمانی

عوارض تزریق فیلر زیر چشم

ماندگاری تزریق فیلر زیر چشم

 

شکل ها

شکل 1: تزریق فیلر زیر چشم

شکل 2: فیلر

 

 

تزریق فیلر زیر چشم چیست؟ | لیزردرمانی

لیزر الکس دایود/ یکی از مسائلی که باعث سرخوردگی افراد با افزایش سن رخ میدهد، گودی و سیاهی زیر چشم ها می باشد که علت اصلی آن پایین آمدن مقدار کلاژن در پوست است، البته تنها بالا رفتن سن سبب این اتفاق نمی شود بلکه دلایل دیگری مثل بکارگیری از عینک های طبی و یا ژنتیک می تواند سبب گودی و سیاهی زیر چشم شود. لیزردرمانی

تزریق فیلر لیزر الکس دایود لیزردرمانی یانی طب لیزر alexdiod.ir

شکل 1: تزریق فیلر زیر چشم

 

گودی وسیاهی زیر چشم | یانی طب لیزر

گودی و سیاهی زیر چشم ها، سن شما را بیشتر از آن چه که وجود دارد، نشان می دهد و بعلاوه این سبب می شود صورت شما خسته و افسرده به نظر برسد. بهترین درمان برای حذف گودی و سیاهی زیر چشم تزریق فیلر می باشد چون که در مدت زمان کوتاهی بهترین نتیجه را میبینید. لیزر الکس دایود

تزریق فیلر زیر چشم چگونه انجام میشود؟

فیلر های زیر چشم از اسید هیالورونیک تولید می شوندبوجود می آیند که بعد از تزریق به بافت مشخصی از پوست رطوبت پوست را به خود جذب کرده و در نتیجه قسمت درمان طبیعی و شاداب به نظر می رسد. لیزر الکس دایود

با تزریق فیلر زیر چشم گود افتادگی های زیر چشم تماما رفع میشود و رنگ زیر چشم روشن می شود. فیلرهای تزریقی حجم از دست رفته زیر چشم ها را پر می کنند و چهره شما حداقل چندین سال جوان تر به نظر می رسد. لیزر الکس دایود

جالب است بدانید گاهی گود افتادگی زیر چشم ها سبب ایجاد سایه شده و نتیجتا زیر چشم ها تیره تر به نظر می رسد که با تزریق فیلر زیر چشم ها و پر شدن قسمت گودی زیر چشم سیاهی آن نیز رفع می گردد. لیزر الکس دایود

هزينه تزريق فيلر زير چشم | alexdiod.ir

هزینه تزریق فیلر زیر چشم هم مثل دیگر درمان های زیبایی و جوانسازی به عوامل گوناگونی از جمله برند فیلر بستگی دارد. از جمله عوامل اثر گذار در قیمت تزریق فیلر زیر چشم می توان به موارد زیر اشاره نمود:

 • سن دواطلبین./ لیزردرمانی
 • نوع پوست زیر چشم
 • مقدار سیاهی و گودی زیر چشم
 • تعداد جلسات تزریق فیلر زیر چشم/ لیزر الکس دایود

مزایای تزریق فیلر زیر چشم | لیزردرمانی

از جمله مزایای تزریق فیلر زیر چشم می توان به موارد زیر اشاره نمود:

 • اثر گذاری سریع پس از تزریق به زیر چشم/ لیزر الکس دایود
 • برطرف کردن گودی و سیاهی زیر چشم بدون نیاز به جراحی/ لیزردرمانی
 • نتایج رضایت بخش و مطلوب پس از تزریق فیلر زیر چشم/ لیزردرمانی

عوارض تزریق فیلر زیر چشم

بطور کلی تزریق فیلر به منظور رفع سیاهی و گودی زیر چشم جزء شیوه های ایمن می باشد اما به هر حال همه درمان های زیبایی علاوه بر مزیت شامل یکسری معایب و خطرات می باشند که البته این خطرات برای همه اشخاص یکسان نمی باشد، در این قسمت خیلی خلاصه به عوارض تزریق فیلر زیر چشم اشاره کرده ایم:

 • نتیجه درمان گودی زیر چشم با تزریق فیلر به شکل موقتی بوده و یک درمان ابدی به حساب نمی آید. لیزر الکس دایود
 • بدن بعضی از دواطلبین ممکن است نسبت به مواد پر کننده واکنش نشان داده و سبب ترم و کبودی زیر چشم گردد. لیزردرمانی

تزریق فیلر لیزر الکس دایود لیزردرمانی یانی طب لیزر alexdiod.ir

شکل 2: فیلر

ماندگاری تزریق فیلر زیر چشم

زمان ماندگاری فیلر های تزریقی پوست به مقدار انعطاف پذیری قسمت درمان بستگی دارد. برای مثال تزریق فیلر به قسمت زیر چشم برای برطرف کردن گودی و سیاهی زیر چشم به سبب انعطاف پذیری این نواحی نتایج پایدار و مطلوبی را بدنبال خواهد داشت. لیزر الکس دایود

 

 

 

 

 

 

 

عنوان مقاله

تزریق فیلر زیر چشم

دپارتمان

یانی طب

نویسنده

مصطفی خدامی

تعداد کلمات

650

زمان مطالعه

7 دقیقه

 

Continue Reading

زیبایی

یانی طب لیزر | اوزون تراپی یا اوزون درمانی چگونه است؟

Published

on

By

اوزون درمانی لیزردرمانی یانی طب لیزر alexdiod.ir

فهرست مطالب

مقدمه | یانی طب لیزر

انواع شیوه های اوزون‌ تراپی

تاثیرات اوزون تراپی

مزایای اوزون تراپی

معایب اوزون تراپی

اوزون تراپی برای دیسک کمر

اوزون تراپی زانو

اوزون تراپی گردن

اوزون تراپی مو

چه زمانی نباید از اوزون تراپی استفاده کنیم؟

تجهیزات مورد نیاز اوزون تراپی

مولدهای پلاسمای سرد

تحولات مثبت پس از اوزون تراپی

انواع اوزون ‌تراپی

 

شکل ها

شکل 1: اوزون درمانی

شکل 2: اوزون تراپی

 

 

 

مقدمه | یانی طب لیزر

تزریق گاز اوزون در پهلو و درون دیسک پا و گردن انجام میشود. بکارگیری از این روش سالم به نوعی برای درمان بیماری های مانند: بیماری های عضلانی و مفصلی به شمار می‌رود. لیزردرمانی

اوزون درمانی در ناحیه های گوناگون بدن، دیسک کمر و گردن و زانو، مو و واژن است و حتی برای افراد چاق و حتی لاغر هم صورت میگیرد. اوزون درمانی یک ضد عفونی کننده قدرتمند برای رفع انوع باکتری ها، ویروس ها و تقویت سیستم ایمنی بدن است.

اوزون درمانی لیزردرمانی یانی طب لیزر alexdiod.ir

شکل 1: اوزون درمانی

انواع شیوه های اوزون‌ تراپی

تزریق موضعی گاز اوزون

در این متد، گاز اوزون به وسیله دستگاه اوزون ساز که تولید شده به ناحیه ایی که ملتهب است، تزریق می شود و میزان تزریق به وسیله پزشک معالج مشخص می شود.

تزریق حجمی اوزون

در این روش، تزریق غلظت مشخصی درون حجم از خون قرار دارد که به درون رگ های بیمار برگشت داده می شود. لیزردرمانی

تزریق اوزون به وسیله دستگاه های پلاسما دی بی دی

دراین شیوه، اکسیژن درون بافت ها تحت تاثیر جریان الکتریکی قرار میگیرد و لزومی به تزریق وجود ندارد. در حال حاضر خیلی از محصولات دارای اوزون هستند مانند: انواع کرم ها و شامپوها که برای استفاده موضعی ساخته شده اند. لیزردرمانی

تاثیرات اوزون تراپی | alexdiod.ir

برای درمان درد، دردهای شدید مفصل کمر و گردن، صدمه دیدگی تاندوم، مشکلات آرتروز لگن و زانو، بیرون زدگی و فرسودگی دیسک سندروم تونل کارپال، درد عصب سیاتیک، سینوزیت، مشکلات لگن، عفونت ‌های دندان، بهبودی پس از جراحی مفاصل، شکستگی های غیر قابل درمان جراحی، آسیب ها، آسیب دیدگی های ورزشی.

مزایای اوزون درمانی

 • تولید و ترشح آنزیم ها و هورمون ها تعادل می بخشد.
 • خواص ضد التهابی
 • تسکین دادن درد
 • پیشگیری از شوک در اثر افت شدید فشار خون
 • صدمه ناشی از سکته مغزی
 • بهبود و به حداقل رساندن خطر بروز آریتمی یا کجا هنگی قلبی
 • به حداقل رساندن خطر بروز عوارض دیابت
 • بهبود حافظه و عملکرد مغز

معایب اوزون تراپی

 • بلندتر شدن و قوی شدن ناخن ها
 • شفافیت موی سر
 • درخشندگی بیشتر پوست
 • پر انرژی شدن

اوزون تراپی برای دیسک کمر

اوزون درمانی دیسک کمر وقتی که به درون کمر تزریق می‌شود سبب این میشود که موادی که درون دیسک وارد میشوند واکنش سریع در عمق مورد نظر انجام میشود و از التهاب و درد ناشی که در آن وجود دارد کاهش پیدا میکند و این امر سبب کوچک شدن دیسک و دیسک بیرون زده می‌شود. لیزردرمانی

اوزون تراپی زانو

وقتی که به مفصل زانو و شانه تزریق اوزون صورت بگیرد سبب میشود که برای دردها، پالت‌های که در بین مفصلی زانو و شانه وجود دارند کاهش می‌دهد. اوزون درمانی درزانو عوارض کمتری دارد و با هزینه ایی کم درمان صورت می گیرد. لیزردرمانی

اوزون تراپی گردن

به وسیله گاز اوزون که در درون گردن بین مفاصل سبب می شود که نقاط ماشه ای و بین گردنی بتوانند بهبود سریع دردهای حاد گردن شود.

اوزون تراپی مو

اوزون درمانی به کمک یک کابین بر روی سر قرار می‌گیرد و بخار آب در دمای ۴۰ درجه می رسد که زمانی که در جریان دارد و ۵ دقیقه روی سر می ماند فولیکول های وسط مو بلند می شود و بعد به کمک امواج مافوق صوت مولکولهای آب تجزیه شده آغاز به ترکیب مولکول های اکسیژن می کند این عمل سبب رفع میکروبها و قارچها و غیره می‌شود. لیزردرمانی

چه زمانی نباید از اوزون تراپی استفاده کنیم؟

 • کم خونی
 • داشتن هموفیلی
 • داشتن تشنج
 • پرکاری تیروئید
 • دیابت
 • حالت های ترمینال
 • نداشتن تحمل خونریزی

تجهیزات مورد نیاز اوزون تراپی

لامپ یو وی

این وسیله میزان بسیار کمی تولید می کند و زیاد دقیق نیست.

دستگاه تخلیه کرونا

یک سیستم آب بندی شده الکتریکی دوگانه است و به آسانی گرما تولید کرده و مقدار بسیار زیادی گرما تولید میکند ولی این مسئله هم برای خود دستگاه بسیار مخرب است. لیزردرمانی

مولدهای پلاسمای سرد

در این دستگاه برای تولید الکترو استاتیک بین دو الکترود برقرار میشود که با عبور گازهای پلاسما تشکیل می‌شود. این دستگاه به وسیله اکسیژن، تخلیه الکتریکی را انجام می‌دهد.

اوزون درمانی لیزردرمانی یانی طب لیزر alexdiod.ir

شکل 2: اوزون تراپی

تحولات مثبت پس از اوزون تراپی

پس از اوزون درمانی در درمان بیماری ها بهبود و سم زدایی و قوی شدن موها و ناخن ‌های فرد بیمار است که بعد از آن درمانی قوی تر و سالم تر به وسیله انرژی بدن به شدت بالا رفته و فرد خیلی با روحیه تر از قبل می شود. خیلی از بیماران برای دریافت این روش خوب به این راحتی و تقویت شده و دوره خواب آسوده و راحت است. لیزردرمانی

انواع اوزون ‌تراپی

اتوهمو تراپی

اتوهمو تراپی مینور

یو بی آی

متد پرولوزون

 

 

 

 

 

عنوان مقاله

اوزون تراپی یا اوزون درمانی چگونه است

دپارتمان

یانی طب

نویسنده

مصطفی خدامی

تعداد کلمات

850

زمان مطالعه

8 دقیقه

 

 

Continue Reading

زیبایی

دستگاه پلاسماجت | نقش پلاسما در زیبایی پوست!

Published

on

By

دستگاه پلاسماجت پلاسماجت یانی طب لیزر alexdiod.ir

فهرست مطالب

مقدمه | یانی طب لیزر

فناوری به کار رفته در دستگاه‌های پلاسما در حوزه زیبایی و جوانسازی پوست

کاربرد دستگاه‌های پلاسما در حوزه زیبایی و جوانسازی پوست

مزایای درمان به کمک دستگاه‌ پلاسما در حوزه زیبایی و جوانسازی پوست

موارد منع استفاده از دستگاه‌ پلاسما در حوزه زیبایی و جوانسازی پوست

اعمال بلفاروپلاستی به کمک دستگاه‌ پلاسما | alexdiod.ir

مراحل درمان با دستگاه پلاسما

عوارض ناشی از درمان با دستگاه پلاسما

تعداد جلسات درمانی به کمک دستگاه پلاسما و میزان ماندگاری آن

 

شکل ها

شکل 1: پلاسماجت

شکل 2: پلاسما زیبایی

 

 

مقدمه | یانی طب لیزر

دستگاه پلاسماجت چیست؟ در واقع این یکی از جدیدترین فناوری‌ها که این روزها کاربرد گسترده‌ای در حوزه زیبایی و جوانسازی پوست پیدا کرده‌ است. پلاسما حالت چهارم ماده بوده که تاثیر بسیار مثبتی در این زمینه از خود نشان داده است. به همین دلیل تصمیم گرفته‌ایم تا دستگاه‌های پلاسما را که نسل جدید دستگاه‌های زیباسازی پوست می‌باشند را بررسی کنیم. اگر جز دسته‌ای از افراد هستید که قصد آشنایی با این دستگاه‌ پلاسما و کاربردهای آنها در حوزه جوانسازی پوست دارید با ما همراه شوید. پلاسماجت

دستگاه پلاسماجت پلاسماجت یانی طب لیزر alexdiod.ir

شکل 1: پلاسماجت

فناوری به کار رفته در دستگاه‌های پلاسما در حوزه زیبایی و جوانسازی پوست

مواد در حالت کلی به سه صورت جامد، مایع و گاز تقسیم بندی می‌شوند. اما در این میان مواد پلاسما نیز وجود دارند که به عنوان حالت چهارم ماده شناخته می‌شوند. در واقع پلاسما فراوان‌ترین حالت مواد می‌باشد که عناصر در درون جهان دارند. پلاسما با حرارت دادن گازها یا با اعمال یک میدان مغناطیسی قوی تشکیل می‌شود. امروزه در زمینه‌های گوناگون از فناوری‌های مختلفی برای ایجاد این حالت از ماده استفاده می‌کنند. از جمله این فناوری‌ها استفاده از امواج با فرکانس رادیویی، مولد‌های لیزر یا مایکروویو هستند. اساس کار به این صورت است که حرارت یا میدان الکترومغناطیسی قوی باعث تبدیل اتم‌ها به یون و الکترون می‌شود. در نتیجه تفکیک پیوندهای مولکولی در آن‌ها رخ می‌دهد. دستگاه پلاسماجت

کاربرد دستگاه‌های پلاسما در حوزه زیبایی و جوانسازی پوست

 • درمان زخم‌های پوستی
 • رفع افتادگی و شل شدگی پوست
 • درمان آکنه
 • از بین بردن ضایعات پوستی
 • رفع جای زخم و لکه‌های پوستی
 • درمان بیماری پوست مرغی یا کراتوز پیلاریس / دستگاه پلاسماجت
 • رفع ترک‌های پوستی ناشی از بارداری و یا تغییرات وزنی
 • رفع چین و چروک‌های سطحی پوست به خصوص در نواحی اطراف چشم و دور لب
 • بلفاروپلاستی یا درمان افتادگی پلک

مزایای درمان به کمک دستگاه‌ پلاسما در حوزه زیبایی و جوانسازی پوست

 • تحریک سلول‌های پوستی و افزایش میزان کلاژن سازی پوست
 • قابلیت استفاده از آن در تمامی انواع پوست‌ها/ دستگاه پلاسماجت
 • گذراندن جلسات درمانی با حداقل درد و عوارض جانبی
 • روشی جایگذین برای جراحی
 • توانایی استفاده از آن در تمامی نواحی مختلف بدن
 • اثر بخشی بالا با ماندگاری طولانی مدت

موارد منع استفاده از دستگاه‌ پلاسما در حوزه زیبایی و جوانسازی پوست

 • زنان باردار
 • افراد دارای زخم باز در ناحیه مورد نظر
 • زنان شیرده / دستگاه پلاسماجت
 • داشتن عفونت پوستی در محل تحت درمان /  پلاسماجت
 • داشتن حساسیت به داروهای بی‌حس کننده و یا بیهوشی
 • افراد دارای اسکارهای کلوئیدی یا هیپرتروفیک

اعمال بلفاروپلاستی به کمک دستگاه‌ پلاسما | alexdiod.ir

 • عدم نیاز به بیهوشی و مشکلات ناشی از آن
 • کوتاه مدت بودن جلسه درمانی/ دستگاه پلاسماجت
 • عدم وجود خطر آسیب رسیدن به عضلات زیرین پلک
 • عدم نیاز به بخیه و بستن چشم‌ها بعد از عمل
 • نداشتن ریسک از دست دادن بینایی
 • ارزان‌تر بودن درمان در مقایسه با اعمال عمل جراحی

مراحل درمان با دستگاه پلاسما

 • مشاوره پزشک با بیمار به منظور آگاهی از سوابق بیماری و داروهایی که مصرف می‌کند.
 • اعمال بی‌حسی موضعی در پوست ناحیه‌ای که قرار است پلاسما تراپی انجام شود.
 • اعمال پلاسما تراپی به کمک دستگاه پلاسما بر روی پوست بیمار.
 • تجویز دارو و آگاه سازی او از مراقبت‌های بعد از درمان./ دستگاه پلاسماجت

عوارض ناشی از درمان با دستگاه پلاسما

علاوه بر تاثیر بسیار بالایی که دستگاه پلاسما در جوانسازی پوست دارد عوارض کم آن نیز باعث استقبال بیماران و پزشکان شده است. به عبارتی دیگر عوارض بعد از پلاسما تراپی به قدری کم است که در بسیاری از موارد نادیده گرفته می‌شود. از جمله مهم‌ترین این عوارض می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

 • التهابات پوستی که بعد از ۷۲ ساعت به کلی بهبود پیدا می‌کنند.
 • پوسته پوسته شدن پوست تحت درمان
 • احساس سوزش خفیف در ناحیه تحت درمان به مدت چند ساعت /  پلاسماجت

دستگاه پلاسماجت پلاسماجت یانی طب لیزر alexdiod.ir

شکل 2: پلاسما زیبایی

تعداد جلسات درمانی به کمک دستگاه پلاسما و میزان ماندگاری آن

تعداد جلسات درمانی به کمک دستگاه پلاسما به عوامل متعددی بستگی دارد. از جمله این عوامل می‌توان به جنس پوست، عوامل ژنتیکی، نوع دستگاه پلاسما، سن بیمار و … اشاره کرد. تنها پزشک می‌تواند تمامی این عوامل را بررسی کرده و تعداد جلسات درمانی را تشخیص دهد. این جلسات معمولا با فاصله ۱ ماه از هم انجام می‌شوند. در مورد ماندگاری نتایج حاصل از پلاسما تراپی باید بگوییم که روند پیری هیچگاه با هیچ روشی متوقف نمی‌شود. این در مورد درمان به کمک دستگاه پلاسما نیز صادق است. اما در حالت کلی می‌توان نتایج مثبت حاصل از این روش زیبایی و جوانسازی را تا ۵ سال مشاهده کرد. دستگاه پلاسماجت

 

 

 

 

 

 

عنوان مقاله

نقش پلاسما در زیبایی پوست

دپارتمان

یانی طب

نویسنده

مصطفی خدامی

تعداد کلمات

853

زمان مطالعه

8 دقیقه

 

Continue Reading

Trending

Copyright © 2019 yaniteb.